Programmatic Insights

Ny Head of AdOps & Operations i ThumbAd

By Tor Olav Haugen, posted on May 6, 2019

(Norsk versjon – English below)

ThumbAd er glade for å ønske Kaisa Annast velkommen i selskapet. Kaisa kommer fra stillingen som Programmatic manager i Coolbet, der hun de siste 3 årene har hatt ansvar for all programmatisk annonsering i seks markeder. Hun ble rekruttert til denne stillingen da hun jobbet for selskapet Integral Ad Science (IAS) i London. IAS er et globalt selskap som leverer teknologi for å ivareta Merkevaresikkerhet (“BrandSafety”) og annonsesvindel (“Fraud”) i forbindelse med at annonsering på nettsider.

– Vi ser frem til å få en kapasitet som Kaisa med på laget. Hennes erfaring fra Coolbet, som tilbyr produkter i en kategori som sannsynligvis er den mest krevende å jobbe med når det kommer til programmatisk annonsering vil komme selskapets kunder til gode. Kombinert med hennes erfaring og unike innsikt i BrandSafety og Fraud som er et bransjeproblem, vil ThumbAd ytterligere spisse sin kompetanse – sier Tor Olav Haugen, co-founder & CEO.

– Jeg har fått mange tilbud om nye spennende muligheter i min tid i Coolbet. ThumbAd har en forretningsmodell som skiller seg fra alle andre selskaper jeg kjenner til, de har fantastiske partnere og en teknisk – og kommersiell tilnærming som skiller seg fra andre og er langt forbi det andre leverer i markedet for programmatisk annonsering. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene, og ser frem til å jobbe for nye og eksisterende kunder i selskapet – sier Kaisa Annast.

ThumbAd inngår i THENEWCOMMunitY, et norsk, disruptivt og spennende mediemiljø som har et fullservice tilbud til annonsører knyttet til mediekjøp. #TNCY har fokus på å kutte mellomledd som fordyrer, gi mer kontroll til annonsørene, dele kompetanse og innsikt, samt å bidra til å bedre resultatoppnåelse for annonsører.

 

(English version)

ThumbAd is pleased to welcome Kaisa Annast to the company. Kaisa comes from the position as Programmatic manager at Coolbet where she was responsible for all programmatic advertising activity in six markets over the past three years. She was recruited for this position when she worked for the company  at Integral Ad Science (IAS) in London. IAS is a global company that delivers technology to safeguard Brand Security (“BrandSafety”) and ad fraud (“Fraud”) in connection with advertising on websites.

“We look forward to getting talent like Kaisa on the team. Her experience from Coolbet, which offers products in a category that is probably the most demanding to work on when it comes to programmatic advertising will benefit the company’s customers. Combined with her experience and unique insight into BrandSafety and Fraud which is an industry problem, ThumbAd will further sharpen its expertise,” says Tor Olav Haugen, co-founder & CEO of ThumbAd.

“I have received many offers of new exciting opportunities during my time at Coolbet. ThumbAd has a business model that differs from any other company I know of; they have great partners and a technical and commercial approach that differs from others and is far beyond what others deliver in the market for programmatic advertising. I look forward to embarking on the tasks and look forward to working for new and existing customers in the company,” says Kaisa Annast.

ThumbAd is part of THENEWCOMMunitY, a Norwegian, disruptive and exciting media environment that has a full service offering to advertisers related to media purchases. #TNCY focuses on cutting middlemen who are expensive, giving more control to advertisers, sharing expertise and insights, and helping to improve advertiser performance.


Category: